Om du driv gard innanfor området til landskapsparken, kan du søkja om RMP-tilskot til beiting av innmarksbeite.

Det er utarbeidd skjøtselplan for området til Kystlandskapsparken. Vi ser dette som svært viktig og positivt for kystlandskapet vårt for å redusere og hindre gjengroing, og for et bidrag til næring og busetnad. Dette arbeidet er utført av Haugaland Landbruksrådgjeving. MERK: Søkarar som ynskjer å nytta seg av midlane må vera bedriftsmedlemmer i Kystlandskapsparken.

Skjøtselsplan for Kystlandskapsparken i Sveio